සිරිපා සත්කාරය – 2024සිරිපා සත්කාරය – 2024

සිරිපා කරුණාව පෙරදැරිව, සොබා දහමට ආදරය කරමින් රැක බලාගැනීමේ ආදර්ශය සමාජගත කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව පැල්මඩුල්ල රාජමහ විහාරාධිපති, ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව{...}

READ MOREREAD MORE